In misiunea noastra de a oferii cele mai sigure, eficiente si calitative solutii, Reparatii Termopane SRL lucreaza doar cu cei mai buni din domeniu.In acest articol va vom prezenta tipurile de feronerie si calitatile acestora.

Feroneria folosita de noi pentru tamplarie PVC ( ferestre, usi) cu geam termopan este furnizata de 4 mari producatori la nivel european: GU, WinkHaus, Roto, Siegenia Aubi

Ce reprezinta feroneria in cadrul unei ferestre?

Toate ferestrele termopan au in componeneta '' feronerie ''. Feroneria reprezinta partea matalica de pe cerveaua ferestrei ( canatul mobil ). Aceasta asigura ata deschiderea (prin maner si sistemul de balamale batante sau oscilobatante ) cat si etanseitatea ferestrei prin inchideri multipunct. Totodata aceasta permite reglarea tridimenisonala a ferestrei.

Tipuri de feronerie de clasa "A"

Feroneriile de clasa A sunt feroneriile de fabricatie germana sau austriaca. Dintre feroneriile clasa "A" aminiim aici: GU, WinkHaus, Roto, Siegenia Aubi.

Tipuri de feronerie de clasa "B"

Feroneriile de clasa "B" sunt toate acele feronerii fabricate in Turcia si mai nou in China: TGP, Cygnus, Accado, Kale etc.

In nici un caz nu recomandam feroneriile clasa B.

Va vom prezenta diversitatea feroneriei GU, unde găsiți tot ceea ce vă este necesar pentru a mișca sau pentru a asigura fere­strele și ușile de balcon. La ace­stea se adaugă toate acces­o­riile import­ante și bineînțeles service-ul nostru de cali­tate .

Fero­nerii pentru faţadă În metro­polele lumii cresc noi blocuri de locuinţe. Ace­stea includ faţade vit­rate cu numer­oase funcţii, care tre­buie să îndeplinească înalte cerinţe în ceea ce priveşte desi­gnul. Prin soluţii individuale pentru faţade, Gretsch­-Unitas face posibil ca fron­tu­rile acestor clădiri să ofere senti­mentul de spaţiu de locuit aerisit.

Fero­nerie pivotantă şi basculantă Fur­nizor inter­naţional principal de pro­duse pentru fere­stre şi uşi, con­cernul Gretsch­-Unitas vă este par­tener com­pe­tent pentru aprovizio­narea cu fero­nerie pivotantă şi basculantă. Această gamă de pro­duse vă fur­nizează soluţii estetice şi are utilizare univer­sală.

Fero­nerie oscilant-culi­s­antă

Fero­ne­riile noa­stre oscilant-culi­s­ante vă garan­tează o funcțio­nali­tate facilă și precisă chiar și în cazul unor greutăți mari – pe baza tehno­logiei inovatoare cu cărucior și a noii came de intrare.

Fero­nerii cu glisare în paralel

Deja prin funcțio­narea sis­tem­ului de fero­nerie se asigură o operare regul­a­mentară și în condiții de sigu­ranță a ușii, precum și accesul prin aceasta. La acest sistem, operările ero­nate sunt excluse.

Sis­teme de deschi­dere pentru ober­lihturi

Cu sis­temele de deschi­dere pentru ober­lihturi de la GU puteți deschide ober­lihtu­rile inaccesi­bile din mate­rial plastic, lemn sau metal. Deo­sebit de avantajos din punct de vedere al costu­rilor, pentru că puteți comanda mai multe canaturi cu un singur sistem de acțio­nare.

Sis­teme de evacuare a fumului și căldurii / de evacuare natu­rală a fumului și căldurii și sis­teme de ven­ti­lație

Instalațiile GU de evacuare a fumului și căldurii vă oferă soluții individuale și con­form necesa­rului pentru o evacuare sigură și rapidă a fumului în caz de incendiu. Ven­ti­larea zil­nică este asigu­rată prin sis­temele de acțio­nare și sis­temele de deschi­dere cu electromotor.

Sis­teme manuale de ven­ti­lare

Un climat sănătos în încăperi reprez­intă baza igienei și a unei stări de bine. Ele­men­tele de ven­ti­lare pentru fere­stre ale grupului GU vă ajută să preve­niți umezeala și formarea mucegaiului. Puteți face o adaptare individuală, cores­punzător condițiilor.